Patrik Sundström

Patrik Sundström
  • Programansvarig, SKL

Patrik Sundström, programansvarig, SKL
Patrik är programansvarig för ehälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringen och SKL:s styrelse har tagit fram en vision för e-hälsa. Visionen berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I januari 2017 tog parterna fram en handlingsplan för att nå visionen.
Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd och utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Follow us on Social Media to stay updated!

My Sessions